اخبار همایش ملی امنیت غذایی

 طبق مصوبه 28 خرداد 96 سازمان مرکزی دانشگاه، تاریخ پنجمین همایش ملی امنیت غذایی به 20 مهرماه موکول شد. دلیل این امر، تقارن با مصاحبه دکتری و درخواست اساتید و دانشجویان محترم برای تهیه و ارسال مقالات می باشد. 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 شهریور 96

 بنا به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دلیل تقارن ایام امتحانات و دفاع از پایان نامه،  همایش ملی امنیت غذایی به تاریخ 22 تیر ماه 1396 موکول شد.