????? ????? ??? ????? ?????

 طبق مصوبه 28 خرداد 96 سازمان مرکزی دانشگاه، تاریخ پنجمین همایش ملی امنیت غذایی به 20 مهرماه موکول شد. دلیل این امر، تقارن با مصاحبه دکتری و درخواست اساتید و دانشجویان محترم برای تهیه و ارسال مقالات می باشد. 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 شهریور 96

 بنا به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دلیل تقارن ایام امتحانات و دفاع از پایان نامه،  همایش ملی امنیت غذایی به تاریخ 22 تیر ماه 1396 موکول شد.