اهداف همایش

-         معرفی دستاوردهای نوین پژوهشی در بخش علوم کشاورزی و صنایع تبدیلی

 

-         افق های جدید سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و کشاورزی با رویکرد محصولات سالم

 

-         آشنایی با پتانسیل های دانشگاه آزاد اسلامی در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی