کمیته اجرایی

 

*      دکتر محسن عموزاده عمرانی 

رئیس کمیته اجرایی همایش و معاون آموزشی و پژوهشی واحد

 

*      دکتر وحید حقیقت دوستی سیار 

 رئیس کمیته مالی همایش و معاون اداری و مالی واحد

 

*      مهندس پریسا درویش نیا  

دبیر کمیته اجرایی و مدیر پژوهشی واحد

 

*      مهندس سید هاشم موسوی 

مسئول کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه و اسپانسرینگ

 

*      مهندس لیلا اسماعیلی 

عضو کمیته اجرایی همایش

 

*      مهندس سپیده یوسفیان 

عضو کمیته اجرایی همایش

 

*      مهندس پریسا درویش نیا 

عضو کمیته اجرایی همایش

 

*      مهندس هاشم مرادی 

عضو کمیته اجرایی همایش

 

*      مهندس رضا علیزاده 

عضو کمیته اجرایی همایش

 

*      مهندس رمضان قربانی 

عضو کمیته اجرایی همایش

 

*      مهندس مهرداد حامدی 

عضو کمیته اجرایی همایش و مدیر اداری واحد

 

*      مهندس عبادالله علیپور 

عضو کمیته اجرایی همایش و مدیر مالی واحد