کمیته علمی

 

 

  

     
دکتر داریوش خادمی شورمستی دکتر محمد احمدی دکترسارا جعفریان پرفسور سید علی مرتضوی

پرفسورفریده طباطبایی یزدی

 

 

 

 

 
 دکتر مهدی چرمچیان لنگرودی

 دکترامیرحسین الهامی راد

 دکتراحمد شهیدی یاساقی  دکتر حسین ورشویی   دکتریاسمن فهیم دژبان
         
 دکتر بهزاد علااالدینی دکتر لیلا نجفیان  دکتر آزاده با پیری  دکتر شیوادهقان  پرفسور محمدحسن حداد خداپرست
         
  دکتر رضا اسماعیل زاده کناری دکتر علی معتمدزادگان دکتر محمد ثانی