هزینه ارسال و داوری مقالات

نحوه ثبت نام

حضوری

غیر حضوری

(پکیج همایش + گواهی پذیرش)

مقاله اول

بدون مقاله

(پکیج ورودی +پذیرایی ناهار و میان وعده+ گواهی حضور)

دانشجو

140000

40000

100000

مدرس دانشگاه

190000

40000

150000

سایر

240000

40000

200000

1-    مقالات دوم به بعد ،به ازاء هرمقاله 70 هزارتومان افزوده می گردد.

 

2-    هزینه ها به تومان می باشد.