محورهای همایش

 
*       یافته های نوین علوم کشاورزی وصنایع غذایی
*       سلامت،بهداشت وکیفیت فراورده های غذایی
*       نقش محیط زیست ومنابع طبیعی در امنیت غذایی
*       علوم دامی،دامپزشکی،شیلات وآبزیان
*       بیوتکنولوژی،اصلاح نباتات ومهندسی ژنتیک
*       بهینه سازی استفاده از پسماندهای صنایع تبدیلی وکشاورزی
*       نقش مدیریت در علوم کشاورزی و صنایع تبدیلی
*       محصولات تراریخته و امنیت غذایی
*       نفش دولت در امنیت غذایی
*       نقش اقتصاد مقاومتی در امنیت غذایی
*       تولید وارزش غذایی محصولات بومی وسنتی
*       غذاهای فراسودمند،پری بیوتیک وپروبیوتیک
*       علوم تغذیه وترکیبات مغذی در فراورده های غذایی
*       نانوتکنولوژی ونانوبیوتکنولوژی در علوم کشاورزی وصنایع تبدیلی
*       نقش عناصرآمیخته بازاریابی در توسعه صنایع غذایی و صنایع غذایی
*       گیاهان دارویی وطب سنتی،کاربرد عصاره های گیاهی در صنایع تبدیلی
*       راه کارهای کاهش مصرف انژی در صنایع تبدیلی
*       صنایع بسته بندی و حمل ونقل در امنیت غذایی
*       قوانین موضوعه در حوزه سلامت وامنیت غذایی
*       نقش ارتباط بین صنغت و دانشگاه در امنیت غذایی